default logo

Klantenbescherming

In het kader van de AssurMiFID gedragsregels delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

 1. Bvba Vahodi-Financial Services
 2. Beke 22, 9950 Waarschoot
 3. BE0659.970.875
 4. Onze contactgegevens: contact@vahodi.be
 5. Bankagent en verzekeringsmakelaar onder het FSMA ingeschreven als 115821 A-cB
 6. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.
 7. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meessquare 35, tel. 02/547.58.71  fax. 02/547.59.75 info@ombudsman.as enwww.ombudsman.as.

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling


 1. Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

 1. 1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Polisvoorwaarden

 1. Voor een overzicht van alle algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de markt, verwijzen we u naar de pagina Bibliotheek

Overzicht vergoedingen

Vergoedingen betaald door, namens of aan een cliënt

 1. Deze eerste categorie bevat de vergoedingen die worden betaald door een cliënt of aan een cliënt voor het verstrekken van een verzekeringsbemiddelingsdienst.

Ons kantoor werkt niet op fee-basis.

De passende vergoedingen

 1. In deze tweede categorie van vergoedingen, ook wel proper fees genoemd, vallen de vergoedingen:
 • die door een dienstverlener worden betaald aan een derde;
 • die het verlenen van de gevraagde verzekeringsbemiddelingsdienst aan de cliënt mogelijk maken of er noodzakelijk voor zijn; en,
 • die niet strijdig zijn met de plicht van de dienstverlener om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van zijn cliënten.

Ons kantoor is na analyse tot het besluit gekomen geen vergoedingen te betalen die onder de categorie van passende vergoedingen kunnen ondergebracht worden.

De inducements sensu stricto

 1. Deze derde categorie omvat de vergoedingen en provisies evenals alle niet-geldelijke voordelen:
 • die een dienstverlener betaalt aan een derde of ontvangt van een derde in verband met het verstrekken van een verzekeringsbemiddelingsdienst aan een cliënt; en,
 • die voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

o 1. vooraleer de betrokken verzekeringsbemiddelingsdienst wordt verstrekt, is de cliënt duidelijk op de hoogte gebracht van het bestaan, de aard en het bedrag van deze inducements sensu stricto;

o 2. deze inducements sensu stricto verbeteren de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt; en,

o 3. deze inducements sensu stricto doen geen afbreuk aan de verplichting van de dienstverlener om de belangen van deze cliënt te behartigen .

 1. Deze vergoedingen kunnen eenmalig of regelmatig zijn en op verschillende manieren berekend worden.
 2. Ons kantoor is na analyse tot het besluit gekomen vergoedingen te betalen of te ontvangen die onder de categorie van inducemenst sensu stricto kunnen ondergebracht worden.

Belangenconflicten

Overeenkomstig de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) hebben we doeltreffende organisatorische maatregelen genomen en administratieve procedures vastgelegd die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te onderkennen, te bewaken en te beheersen. We hebben een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht. Op uw verzoek verstrekken we u nadere informatie.

Wettelijke basis

Huidig belangenconflictenbeleid is gebaseerd op de hierna opgesomde Europese en Belgische wetgeving en reglementering en kadert in de zogenaamde AssurMiFID regelgeving.

 • Europese MiFiD-richtlijn (2004/39/EC);
 • Artikel 26, alinea 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
 • Artikel 12 sectie 3 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekering -en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
 • Artikelen 16-23 KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft (KB N2);
 • Circulaire FSMA dd. 16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.

Ons beleid inzake belangenconflict

We verbinden er ons toe zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van onze klanten.

In ons beleid hebben we de omstandigheden in kaart gebracht die een belangenconflict kunnen vormen of doen ontstaan.

Onder belangenconflict verstaan we conflicterende belangen tussen ons kantoor en een cliënt of tussen meerdere cliënten onderling, die zich kunnen voordoen in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten en waarbij een of meerdere cliënten benadeeld kunnen worden.

Om belangenconflicten te bepalen stellen we ons de vraag of ons kantoor of één van zijn medewerkers in een situatie kan verkeren waarbij:

 • Winst kan gemaakt worden of verlies vermeden, ten koste van u als cliënt
 • Een belang in het resultaat zou kunnen bestaan anders dan dit van u als cliënt
 • Een belang van andere klanten primeert op dit van u als cliënt
 • Wij eenzelfde bedrijf uitoefenen als u als cliënt
 • Een ongebruikelijk financieel of ander voordeel wordt ontvangen van een derde voor een aan u geleverde verzekeringsbemiddelingsdienst

Domeinen van mogelijke belangenconflicten

Om belangenconflicten te bepalen stellen we ons de vraag of ons kantoor of één van zijn medewerkers in een situatie kan verkeren waarbij:

 • Winst kan gemaakt worden of verlies vermeden, ten koste van u als cliënt
 • Een belang in het resultaat zou kunnen bestaan anders dan dit van u als cliënt
 • Een belang van andere klanten primeert op dit van u als cliënt
 • Wij eenzelfde bedrijf uitoefenen als u als cliënt
 • Een ongebruikelijk financieel of ander voordeel wordt ontvangen van een derde voor een aan u geleverde verzekeringsbemiddelingsdienst

De dienstverlener kan winst maken of verlies vermijden ten koste van de cliënt

 • Dubbel- of oververzekering
 • Laten onderschrijven van verzekeringen die niet beantwoorden aan de behoeften van de cliënt
 • Aanbevelen van niet wenselijke arbitrages met bijhorende kosten
 • Afkopen of premievrij maken van bestaande levensverzekeringen en onderschrijven van nieuwe
 • Realiseren van, zaken op basis van onjuiste of onvolledige informatie o Waarborgen schrappen teneinde de premie te behouden of te verlagen en aldus de zaak te kunnen behouden o Geen of slechts partiële fiscale aftrekbaarheid
 • Misbruik maken van een vorm van morele autoriteit, vertrouwen, onwetendheid van de klant of een nog te regelen schadegeval
 • Medewerkers worden aangezet tot verkoop van producten door middel van toekennen van vergoedingen die vnl steunen op de realisatie van kwantitatieve doelstellingen

De dienstverlener heeft een belang bij het resultaat van de verzekeringsbemiddelingsdienst dat verschilt van het belang van de cliënt

 • Economische afhankelijkheidspositie tav een verzekeringsmaatschappij
 • Behoud van een lage S/P ratio
 • Verplaatsen van delen van portefeuille van de ene maatschappij naar een andere met daaraan gekoppelde vergoedingen
 • Nog te verwachten (volume)vergoedingen of beheersvergoedingen

De dienstverlener heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van andere cliënten te laten voorgaan op dat van de cliënt in kwestie

 • Belangrijkheid (potentieel) van de ene klant tav de andere (aantal zaken, commissie, rentabiliteit,….)
 • Financiële draagkracht van de klant
 • Duurtijd en omvang van de relatie met een klant
 • Vrijgevigheid van bepaalde klanten tav het kantoor of zijn medewerkers
 • Familiale, zakelijke of vriendschapsbanden met bepaalde klanten
 • Belangrijkheid van de klant in bankzaken De dienstverlener ontvangt van een ander persoon dan de cliënt inducements ivm de verzekeringsbemiddelingsdienst die hij aan de cliënt verstrekt, of zal die ontvangen.
 • Plaatsen van een zaak in functie van de belangrijkheid van commissielonen of andere vormen van vergoeding
 • Verplaatsen van een zaak in functie van de belangrijkheid van commissielonen of andere vormen van vergoeding
 • Advies laten afhangen van de belangrijkheid van de vergoedingen betaald door maatschappijen of derden
 • Keuze leveranciers vnl gebaseerd op vergoeding

De lijst van mogelijke belangenconflicten zal proactief beheerd worden. Dwz dat dit onderwerp op geregelde tijdstippen op de agenda van onze coördinatievergaderingen zal geplaatst worden.

Beheersmaatregelen

Algemene beheersmaatregelen

Ons kantoor onderschrijft de gedragscodes inzake verzekeringsbemiddeling overeengekomen op sectorniveau. Alle wetgevende bepalingen in het bijzonder de regels eigen aan AssurMiFID inzake belangenconflicten worden nageleefd. Handelingen en beslissingen dienen steeds te worden genomen in het licht van de grondregel zijnde een beheer in het belang van onze klanten. Het management verbindt er zich toe een voorbeeld functie aan te nemen en alles in het werk te stellen teneinde de belangen van onze cliënten op een loyale en professionele wijze ter harte te nemen. Alle betrokken personen dienen te beschikken over de nodige basiscompetenties en er wordt toegezien op een permanente vorming van alle medewerkers. Specifiek inzake belangenconflicten worden onze medewerkers geA?nformeerd, gevormd en betrokken bij de tenuitvoerlegging van ons beleid.

Specifieke beheersmaatregelen

Zorgplicht

Consequente toepassing van de zorgplicht nav het onderschrijven van nieuwe zaken, belangrijke wijzigingen van de waarborgen – zowel het toevoegen als het schrappen van waarborgen -, arbitrages, aanvullende koopsommen ea. Hierbij worden de geadviseerde producten systematisch gerelateerd met de vastgestelde behoeften en verlangens van de klant waarbij over- en onderverzekering worden vermeden.

Informatie

Onze (potentiële) klanten hebben via onze website permanent toegang tot de meest accurate informatie mbt ons kantoor, onze diensten en productaanbod. De informatie wordt op een begrijpelijke manier en in een voor een leek verstaanbare taal verschaft. De informatie is neutraal dwz dat voor – en nadelen of risico’s van producten op een evenwichtige wijze worden voorgesteld. Klanten kunnen steeds terecht op kantoor waar deskundige medewerkers hen bijstaan aan de hand van hun klantendossier en ander ondersteunend materiaal zoals productfiches en financiële infofiches.

Verloning medewerkers

Onze medewerkers worden geeëvalueerd op hoofdzakelijk kwalitatieve elementen verbonden aan hun prestaties. Onze medewerkers krijgen in geen geval verkoopsobjectieven die maatschappij of productgebonden zijn.

Ethiek

Wij streven een lange termijn verhouding na met onze klanten waarbij wederzijds vertrouwen en respect essentieel zijn. Het belang van de klant primeert in elke situatie.

Vergoedingen (commissie)

We voeren een strikte politiek inzake verloning van onze diensten. Professionele dienstverlening heeft een prijs. Indien U meer concrete informatie wenst te verkrijgen over de basisvergoedingen die vervat zijn in de premie van de belangrijkste categorieën van verzekeringsproducten kan u ons daarvoor steeds contacteren. De concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen is marktregulerend, maw de verschillen zijn miniem. Aangeboden vergoedingen, ongeacht hun aard, die buitensporig zijn en dus niet marktconform zijn worden afgewezen. In functie van de belangrijkheid van ons zakencijfer ontvangen we bij sommige maatschappijen een extra vergoeding voor geleverde prestaties. Voorbeeld het opmaken van nieuwe zaken, invoeren van wijzigingen aan contracten. Deze administratieve opdrachten dragen bij tot de kwaliteit van onze service. Een snellere dienstverlening, geringe foutenlast, snellere vergoeding bij kleine schadegevallen, vergoedingen in functie van een gunstige schadestatistiek of het bereiken van een bepaald productievolume hebben geen enkele invloed op ons advies. Verplaatsingen van zaken of delen van de portefeuille worden niet ingegeven door financiële belangen.

Keuze partners verzekeringsmaatschappijen

Onze leveranciers worden door ons geselecteerd op basis van objectieve criteria zoals er zijn: Productaanbod, deugdelijkheid van waarborgen en garanties

 • Marktpositie, waarden, goede faam, solvabiliteit, rentabiliteit doelstellingen
 • Efficiëntie van processen
 • Vlotte en correcte schaderegeling

Jaarlijks wordt een evaluatie gemaakt van de maatschappijen op basis van de kwaliteiten van de diensten, het productengamma, de vlotheid van communicatie en samenwerking en de tevredenheid van onze klanten bij schaderegelingen. Indien deze resultaten van de beoordeling een onvoldoende krijgen zal er met de directie contact worden opgenomen met de vraag dringende maatregelen te treffen. Een aanhoudende negatieve beoordeling zal leiden tot het beëindigen van de samenwerking met deze maatschappij. Ons kantoor onderhoud relaties met een voldoende aantal verzekeringsmaatschappijen representatief voor de Belgische markt teneinde haar vrijheid te behouden in het adviseren en plaatsen van zaken. Ons kantoor ziet erop toe haar activiteiten op een maatschappij onafhankelijke manier te kunnen uitoefenen.

Aanvullende dienstverlening

We hebben door de jaren heen een professioneel netwerk kunnen uitbouwen actief in verschillende sectoren. We laten onze klanten hier graag van genieten zonder enige vorm van geldelijke vergoeding in ons voordeel. Het betreft accountants, fiscalisten, advocaten, experten ea.

Gelijkheidsprincipe klanten

Elke klant heeft recht op een gelijke behandeling, een evenwaardige kwalitatieve en professionele dienstverlening. De belangrijkheid of rentabiliteit van de klant mag niet spelen. Situatie waarvoor geen standaardoplossing voor de hand ligt zal steeds voorgelegd worden aan meerdere personen die moeten beslissen bij consensus op basis van een objectieve beoordeling van de feiten. Commerciële regelingen zijn uitzonderlijk gezien ze indruisen tegen het solidariteitsprincipe in verzekeringen Medewerkers en klanten met onderlinge familiale, zakelijke of vriendschapsbanden zullen niet door de betrokken medewerker worden behandeld. In dergelijke zaken is het principe van de 4-ogen controle of toezicht steeds van toepassing.

Er zal actief worden nagedacht over eventueel nieuwe belangenconflicten die zich kunnen voordoen in functie van gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe producten of diensten, reorganisatie van het bedrijf e.a.

We verwachten van onze medewerkers dat ze actief meehelpen in het identificeren van belangenconflicten, o.a. door het melden van (een vermoeden van) het bestaan van belangenconflicten.

Procedure

Belangenconflicten dienen in de eerste plaats vermeden te worden, waartoe de nodige organisatorische maatregels werden genomen en in geval ze zich toch zouden voordoen hebben we bepaald hoe deze in het belang van onze klanten te moeten beheren. Voor info inzake deze maatregelen kan u ons contacteren.

Bekendmaking van een belangenconflict.

Komt u ondanks alles toch in een situatie terecht waarin we u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld, dan verschaffen we u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict. Zo kunt u weloverwogen beslissing nemen.